Standard tjenestevilkår og personvern

Standard tjenestevilkår

 

1. Tjenesten

Retailhub AS (“Retailhub”) leverer en nettløsning tilpasset lokale butikkers behov, blant annet nettsider med moderne og mobiltilpasset design, digital forvaltning av produkt- og bildekatalog, utforming av digitale markedsføringspakker og kampanjeplakater, kartplassering, tilgang til markedsføringsanalyser, søkemotoroptimalisering, funksjonalitet for “Klikk & Hent”, samt vedlikehold og support (“Tjenesten”).

Kunden er næringsdrivende innen handelsbransjen og ønsker å bruke Tjenesten for Kundens egne formål og aksepterer i den forbindelse følgende vilkår for levering av Tjenesten (“Avtalen”):

 

2. Kundens bruksrett til Tjenesten

Kunden har en tidsbegrenset, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv bruksrett til Tjenesten.

Bruksretten gjelder for Kundens organisasjonsnummer, for brukere tilknyttet Kundens organisasjon og for Kundens egne formål innen handelsbransjen.

Tjenesten er Retailhubs proprietære nettløsning som er underlagt Retailhubs eksklusive enerett beskyttet av norsk åndsverkslov og tilsvarende lover i andre land, samt øvrig lovgivning og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter.

Dette innebærer blant annet at Kunden ikke har rett til å kopiere, reprodusere, gjøre endringer i, dekompilere og/eller gjenbruke Tjenesten for nye formål og/eller i strid med Avtalen.

 

3. Rettigheter til innhold i Tjenesten

Kunden beholder eierskap til kundeopplysninger, markedsføringsmateriale, varemerker, design og andre registrerte eller uregistrerte rettigheter som stammer fra Kunden.

Retailhub har en begrenset rett til å bruke slik informasjon for å kunne levere Tjenesten, samt en rett til å benytte, distribuere, modifisere, tilpasse, opprette avledede verk, offentliggjøre og på annen måte utnytte innholdet i Tjenesten, for å forbedre Tjenesten, produsere statistikk, analyser og evalueringer, eventuelt i aggregert eller anonymisert format, herunder til kommersielle formål, i samsvar med punkt 12 om personopplysninger.

 

4. Kundens ansvar for sikkerhet og bruk

Kunden skal følge samtlige retningslinjer for bruk av Tjenesten gitt av Retailhub, herunder:

Tjenesten kan ikke selges, overføres, distribueres, lånes eller leies ut til fysiske eller juridiske personer utenfor Kundens organisasjonsnummer.

Kunden må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, koder eller på annen måte skaffe seg eller andre uberettiget tilgang til andre tjenester, informasjon, data, systemer og annet som ikke er ment for Kunden.

Tjenesten skal ikke benyttes til ulovlige eller uetiske formål, herunder til sjikane, spam eller hacking, til å formidle ulovlig innhold eller innhold som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til, eller for øvrig nyttes i strid med Avtalen, lov, offentlige pålegg eller tredjeparts rettigheter.

Kunden er ansvarlig for all bruk av Tjenesten. Retailhub henter merkevareeiers produktinformasjon og produktbilder fra merkevareeiers nettsteder, bildebanker, B2B systemer eller andre kilder. Kunden er ansvarlig for eventuelle avklaringer eller bekreftelser fra merkevareeiere når det gjelder bruk av merkevareeiers produktinformasjon og produktbilder i Tjenesten. Videre er Kunden ansvarlig for at produktinformasjon og produktbilder, herunder priser og annen informasjon som vises på nettsiden ved bruk av Tjenesten, er korrekt og oppdatert. Retailhub fraskriver seg ethvert ansvar for brudd på gjeldende lovgivning som følge av bruk av merkevareeiers produktinformasjon og produktbilder i Tjenesten. Kunden skal holde Retailhub skadesløs for eventuelle krav fra merkevareeier eller andre tredjeparter knyttet til bruk av merkevareeiers produktinformasjon og produktbilder i Tjenesten.

Videre er Kunden er ansvarlig for eventuelt misbruk av Tjenesten, herunder at Tjenesten benyttes av personer som ikke Kunden selv har autorisert. Brukernavn og passord skal oppbevares på forsvarlig vis slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Ved mistanke om uautorisert tilgang til Tjenesten skal Kunden straks informere Retailhub. Dersom det anses nødvendig kan Retailhub midlertidig stenge Tjenesten. Faste avgifter faktureres som normalt i den perioden Tjenesten er stengt. Retailhub kan ikke holdes ansvarlig for misbruk av Tjenesten med mindre dette skyldes grov uaktsomhet hos Retailhub.

Kunden er selv ansvarlig for at eget utstyr (PC, laptop, annen hardware, internett-tilkobling, mv.) som benyttes ved tilknytning til Tjenesten er typegodkjent, forskriftsmessig og beskyttet mot uautorisert tilgang. Kunden er selv ansvarlig for tilfeldig skade på og vedlikehold av Kundens utstyr, herunder oppgradering av operativsystem og utskiftinger av kabler eller annet materiell.

 

5. Forutsetninger for levering av Tjenesten

Retailhub er uten ansvar for manglende levering eller bortfall av Tjenesten dersom dette skyldes forhold hos Kunden, varierende eller manglende internett-tilkobling, nedetid hos leverandører eller andre forhold som vanskeliggjør tilknytning eller leveranse av Tjenesten.

Retailhub kan ikke levere bedre kvalitet enn det som følger eksisterende infrastruktur, og er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller forringet kvalitet grunnet slike forhold.

Ovennevnte forhold er en naturlig del av Tjenesten og skal ikke anses som en mangel ved Tjenesten eller noe som gir krav på kompensasjon.

Det er en forutsetning for tilgang til Tjenesten at Kunden har inngått en separat kontrakt om tilknytning til internett med en internettleverandør, at Kunden selv har sørget for at det er installert et tilkoblingspunkt hos Kunden, at Kunden selv sørger for at eget utstyr er kompatibelt med Tjenesten, at Avtalen ikke er misligholdt og at det foreligger teknisk kapasitet og adgang til å overføre og vedlikeholde Tjenesten.

 

6. Endringer i Tjenesten

Tjenesten er et dynamisk produkt hvor Kunden må regne med at Tjenesten og dets innhold endres over tid.

Retailhub forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Tjenesten uten varsel, herunder oppgraderinger med betydning for funksjoner, brukeropplevelse og utseende, men også løpende vedlikehold for å sikre eksempelvis ytelse og stabilitet.

Ovennevnte endringer er en naturlig del av Tjenesten og skal ikke anses som en mangel ved Tjenesten eller noe som gir krav på kompensasjon.

 

7. Priser og betalingsbetingelser

Tjenesten leveres basert på Retailhubs til enhver tid gjeldende prisliste på nettsiden.

Retailhub kan endre prisene for Tjenesten ved oppdatering av gjeldende prisliste på nettsiden. Endringen gjelder fra oppstart av påfølgende måned.

Dersom elektronisk betalingsoppgjør er valgt, vil betaling skje i henhold til betalingsløsning levert av tredjepart. Dersom faktura er valgt, forfaller betaling 14 dager etter Kundens mottak av faktura. Forsinkelsesrenter påløper i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Retailhub kan stenge Tjenesten med to ukers varsel dersom faktura har forfalt og betaling i henhold til fakturaens pålydende ikke er mottatt av Retailhub.

 

8. Fornyelse

Avtalen fornyes løpende for én måned av gangen med 1 måneds gjensidig oppsigelsestid. Ved oppsigelse i løpet av en månedsperiode faktureres inneværende måned.

 

9. Ansvarsbegrensning

Retailhub kan ikke holdes ansvarlig for Kundens tap, herunder indirekte tap, følgetap, avledede tap omsetningstap, redusert goodwill og/eller kundelojalitet, som følge av Tjenesten.

 

10. Mislighold

Hver av partene har rett til å heve avtalen ved den annen parts vesentlige mislighold. Ethvert brudd på Avtalens pkt. 4 regnes som vesentlig mislighold.

 

11. Overdragelse

Kunden kan ikke overdra Avtalen til tredjemann uten skriftlig forhåndssamtykke fra Retailhub.

 

12. Personopplysninger

Retailhub (“Databehandler”) vil behandle enkelte kundedata (“Personopplysninger”) på vegne Kunden (“Behandlingsansvarlig”) i forbindelse med levering av Tjenesten.

Databehandler skal behandle Personopplysninger kun i henhold til de angitte og avtalte spesifiserte formål. De kategorier av Personopplysninger som skal behandles er navn, adresse, e-post, telefonnummer, kundenummer, handlemønster, aktiviteter på nettside og andre typer ikke-sensitive kundedata som er relevante for levering av Tjenesten. Formålet med Databehandlers behandling av Personopplysninger er levering av Tjenesten, herunder vedlikehold og support.

Behandlingsansvarlig bekrefter at:

i) Det foreligger tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for behandling av Personopplysninger;
ii) Behandlingsansvarlig har rett til og ansvaret for lovligheten av overføring av Personopplysninger til databehandler;
iii) Behandlingsansvarlig har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av Personopplysningene som behandles; og
iv) Behandlingsansvarlig har informert sine kunder i henhold til de til enhver tid gjeldende lovkrav.

Behandlingsansvarlig skal sørge for at Personopplysninger behandles i henhold til personvernreglene, svare på henvendelser fra sine kunder og sørge for å implementere tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre Personopplysninger.

Behandlingsansvarlig har plikt til å melde avvik til aktuelle tilsynsmyndigheter og eventuelt til sine kunder uten ugrunnet opphold.

Databehandler skal:

 1. bare behandle Personopplysninger på, og i samsvar med, instruks fra Behandlingsansvarlig og i tråd med gjeldende lovgivning;
 2. ikke behandle Personopplysninger utover det som er nødvendig for de angitte formålene;
 3. skal bistå Behandlingssansvarlig i å sikre og dokumentere at Behandlingsansvarlig overholder sine forpliktelser under gjeldende lovgivning;
 4. skal varsle Behandlingsansvarlig om Databehandler mottar instruks fra Behandlingsansvarlig som er i strid med gjeldende lovgivning;
 5. skal ved planlagte, systematiske, organisatoriske og tekniske tiltak sikre tilstrekkelig informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet, og tilgjengelighet i forbindelse med behandling av Personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning;
 6. gjøre tiltakene og internkontrolldokumentasjonen tilgjengelig for Behandlingsansvarlig på forespørsel;
 7. skal implementere tekniske og organisatoriske tiltak for bistå Behandlingsansvarlig med å svare på henvendelser angående utøvelse av individers rettigheter;
 8. skal gi bistand slik at Behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift, herunder bistå Behandlingsansvarlig med å implementere tekniske og organisatoriske tiltak, overholde varslingsplikt til tilsynsmyndigheter og individer som følge av avvik, utføre vurdering av personvernkonsekvenser, utføre forutgående drøftelser med tilsynsmyndigheter når en vurdering av personvernkonsekvenser gjør det nødvendig, og varsle Behandlingsansvarlig dersom Databehandler mener at en instruks fra Behandlingsansvarlig er i strid med gjeldende lovgivning;
 9. skal ha rutiner og systematiske prosesser for å følge opp avvik, som skal inkludere reetablering av normaltilstanden, eliminasjon av årsaken til avviket, og hindre gjentagelse;
 10. skal umiddelbart varsle Behandlingsansvarlig om utilsiktet, ulovlig eller uautorisert tilgang, bruk eller utlevering av Personopplysninger, eller at Personopplysninger kan ha blitt kompromittert eller brudd på Personopplysningenes integritet;
 11. skal gi Behandlingsansvarlig all nødvendig informasjon for å sette Behandlingsansvarlig i stand til å overholde gjeldende lovgivning og sette Behandlingsansvarlig i stand til å besvare henvendelser fra datatilsynsmyndigheter;
 12. skal slette Personopplysninger når de ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet de var samlet inn for;
 13. skal ved Avtalens opphør umiddelbart avslutte behandling av Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig, eventuelt også returnere eller slette alle Personopplysninger som er i Databehandlers besittelse i forbindelse med behandling under Avtalen;
 14. skal sikre at alle som utfører arbeid for Databehandler, enten ansatte eller innleide, som har tilgang til eller er involvert i behandling av Personopplysninger etter Avtalen (i) er underlagt taushetsplikt og (ii) er informert om og overholder forpliktelsene etter denne Databehandleravtalen;
 15. skal legge til rette for at Behandlingsansvarlig kan gjennomføre en årlig revisjon av Databehandlers behandling av Personopplysninger; og
 16. skal foreta jevnlige sikkerhetsrevisjoner for systemer og lignende som er relevant for behandlingen av Personopplysninger som omfattes av Avtalen, og Behandlingsansvarlig kan kreve tilgang til rapporter som dokumenterer slike sikkerhetsrevisjoner.
 

Behandlingsansvarlig aksepterer at Databehandler benytter underleverandører for levering av Tjenesten, forutsatt at det inngås skriftlige avtaler med slike underleverandører som oppfyller krav i gjeldende lovgivning.

Databehandler skal påse at underleverandører ikke behandler Personopplysninger omfattet av Avtalen på annen måte enn det som er nødvendig for å levere Tjenesten, og at Personopplysningene ikke overlates til andre for behandling uten at dette følger av Avtalen eller på forhånd er skriftlig avtalt med Behandlingsansvarlig. Databehandler skal påse at enhver avtale med en underleverandør inneholder de nødvendige bestemmelser om behandling av Personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning. Dersom Databehandler skal inngå avtale med underleverandører i land utenfor EU/EØS skal dette kun skje i henhold til E.U.–U.S. Privacy Shield, EUs modellavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland eller annet til enhver tid gjeldende grunnlag for overføring til tredjeland.

13. Innlogging/integrasjon mot sosiale medier

Som en del av tjenesten kan kunden velge å koble Retailhubs tjeneste mot kontoer for sosiale medier, for eksempel butikkens Facebook eller Instagram side. 

Formålet med en slik oppkobling er å kunne vise innhold fra kundens kontoer på sosiale medier i nettbutikken, for eksempel en bildestrøm på forsiden av nettbutikken av de seneste postene fra butikken sosiale medier konto. 

Ved oppkobling mot kundens konto for sosiale medier vil Retailhub få tilgang til å hente følgende opplysninger:

 • Kontoens offentlige profil med URL, epost og annen informasjon
 • Bilder
 • Videoer
 • Tekst publisert på kontoen

Tilgangen vil bare benyttes til å publisere informasjon fra sosiale medier kontoer på butikkens nettbutikk.

Kunden kan når som helst stoppe denne tilkoblingen fra sin sosiale medier konto ved å fjerne tilkoblingen i nettbutikkens administrasjonsmeny. Se beskrivelse. 

 

14. Lovvalg og jurisdiksjon

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett. Verneting skal være Oslo tingrett.

Oppdatert 11. januar 2018